Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
MOHAVE - Arizona

DLG Data (UTM)


Boundaries
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
ALAMO LAKE   E   269781   293424   3792703   3819897   12
ALAMO LAKE   W   223723   247507   3793948   3821032   12
ALAMO LAKE   W   246753   270467   3793297   3820436   12
ALAMO LAKE   W   222907   246755   3766214   3793299   12
ALAMO LAKE   W   246005   269783   3765566   3792705   12
BAGDAD   E   271152   294667   3848166   3875358   12
BAGDAD   E   270465   294044   3820433   3847627   12
BAGDAD   W   225370   249026   3849419   3876501   12
BAGDAD   W   248262   271847   3848764   3875900   12
BAGDAD   W   224544   248264   3821683   3848765   12
BAGDAD   W   247505   271154   3821030   3848168   12
BOULDER CITY   E   726050   747881   3959102   3987447   11
BOULDER CITY   E   748660   770422   3959707   3988113   11
BOULDER CITY   E   726756   748663   3931366   3959709   11
BOULDER CITY   E   749436   771275   3931970   3960373   11
BOULDER CITY   W   703441   725342   3958554   3986840   11
BOULDER CITY   W   704076   726052   3930820   3959104   11
CLOVER MOUNTAINS   E   744710   766085   4098407   4126826   11
DAVIS DAM   E   728153   750209   3875898   3904236   11
DAVIS DAM   E   727457   749439   3903631   3931972   11
DAVIS DAM   E   750207   772121   3904234   3932634   11
DAVIS DAM   E   750974   772963   3876499   3904896   11
DAVIS DAM   W   704707   726758   3903087   3931369   11
DAVIS DAM   W   705333   727459   3875355   3903634   11
FREDONIA   W   321455   344287   4069004   4096305   12
FREDONIA   W   343775   366533   4068566   4095925   12
FREDONIA   W   320878   343778   4041267   4068569   12
FREDONIA   W   343270   366097   4040831   4068189   12
GRAND CANYON   W   320303   343272   4013531   4040833   12
GRAND CANYON   W   342766   365663   4013097   4040455   12
GRAND CANYON   W   319732   342770   3985797   4013099   12
KANAB   W   322037   344798   4096741   4124042   12
KANAB   W   344284   366971   4096302   4123661   12
LAKE MEAD   E   747094   768703   4015184   4043595   11
LAKE MEAD   E   725341   747096   3986838   4015187   11
LAKE MEAD   E   747879   769565   3987446   4015854   11
LAKE MEAD   W   702803   724629   3986289   4014579   11
LITTLEFIELD   E   276812   299791   4070054   4097240   12
LITTLEFIELD   E   299134   322039   4069499   4096743   12
LITTLEFIELD   E   276090   299137   4042314   4069501   12
LITTLEFIELD   E   298485   321458   4041762   4069005   12
LITTLEFIELD   W   232164   255290   4071336   4098409   12
LITTLEFIELD   W   254489   277541   4070665   4097795   12
LITTLEFIELD   W   231297   254491   4043594   4070668   12
LITTLEFIELD   W   253694   276815   4042924   4070055   12
MOUNT TRUMBULL   E   275371   298487   4014575   4041764   12
MOUNT TRUMBULL   E   297838   320880   4014025   4041269   12
MOUNT TRUMBULL   E   274657   297840   3986838   4014028   12
MOUNT TRUMBULL   E   297195   320306   3986288   4013534   12
MOUNT TRUMBULL   W   230434   253696   4015852   4042926   12
MOUNT TRUMBULL   W   252904   276092   4015185   4042316   12
MOUNT TRUMBULL   W   229578   252906   3988111   4015187   12
MOUNT TRUMBULL   W   252118   275373   3987445   4014578   12
NEEDLES   E   751736   773799   3848763   3877158   11
NEEDLES   E   729533   751738   3820433   3848766   11
NEEDLES   E   728845   750977   3848166   3876501   11
NEEDLES   E   752493   774630   3821030   3849421   11
NEEDLES   W   705957   728155   3847624   3875900   11
NEEDLES   W   706575   728848   3819894   3848168   11
OVERTON   E   745509   766963   4070665   4099082   11
OVERTON   E   746304   767836   4042925   4071339   11
PARKER   E   730217   752496   3792703   3821032   11
PARKER   E   753245   775457   3793297   3821685   11
PEACH SPRINGS   E   273948   297198   3959102   3986291   12
PEACH SPRINGS   E   273243   296559   3931366   3958556   12
PEACH SPRINGS   W   228726   252121   3960371   3987447   12
PEACH SPRINGS   W   251337   274660   3959708   3986840   12
PEACH SPRINGS   W   227878   251339   3932632   3959710   12
PEACH SPRINGS   W   250561   273950   3931970   3959104   12
SAINT GEORGE   E   277539   300449   4097793   4124980   12
SAINT GEORGE   E   299789   322624   4097238   4124481   12
SAINT GEORGE   W   233037   256095   4099079   4126152   12
SAINT GEORGE   W   255288   278273   4098407   4125537   12
VALENTINE   E   272541   295925   3903632   3930822   12
VALENTINE   E   271845   295294   3875898   3903089   12
VALENTINE   W   226200   249793   3877155   3904236   12
VALENTINE   W   227038   250564   3904893   3931972   12
VALENTINE   W   249790   273244   3904234   3931368   12
VALENTINE   W   249024   272544   3876498   3903634   12

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
ALAMO LAKE   E   269781   293425   3792703   3819897   12
ALAMO LAKE   W   223723   247507   3793948   3821032   12
ALAMO LAKE   W   246753   270466   3793297   3820436   12
ALAMO LAKE   W   222907   246755   3766213   3793299   12
ALAMO LAKE   W   246005   269783   3765565   3792705   12
BAGDAD   E   271152   294666   3848165   3875358   12
BAGDAD   E   270464   294043   3820434   3847627   12
BAGDAD   W   225369   249026   3849419   3876501   12
BAGDAD   W   248262   271847   3848764   3875900   12
BAGDAD   W   224543   248264   3821683   3848766   12
BAGDAD   W   247505   271155   3821030   3848168   12
BOULDER CITY   E   748661   770423   3959707   3988114   11
BOULDER CITY   E   749436   771275   3931970   3960374   11
BOULDER CITY   E   726755   748663   3931366   3959709   11
BOULDER CITY   E   726050   747883   3959101   3987448   11
BOULDER CITY   W   703441   725343   3958554   3986840   11
BOULDER CITY   W   704075   726052   3930820   3959104   11
CLOVER MOUNTAINS   E   744709   766087   4098407   4126826   11
DAVIS DAM   E   727456   749440   3903631   3931973   11
DAVIS DAM   E   728153   750210   3875898   3904238   11
DAVIS DAM   E   750974   772964   3876498   3904896   11
DAVIS DAM   E   750207   772122   3904233   3932634   11
DAVIS DAM   W   704707   726758   3903087   3931369   11
DAVIS DAM   W   705333   727459   3875355   3903635   11
FREDONIA   W   343270   366097   4040831   4068190   12
FREDONIA   W   321455   344287   4069003   4096305   12
FREDONIA   W   320877   343778   4041267   4068569   12
FREDONIA   W   343775   366532   4068566   4095925   12
GRAND CANYON   W   320304   343273   4013531   4040835   12
GRAND CANYON   W   342767   365663   4013097   4040455   12
GRAND CANYON   W   319732   342769   3985797   4013101   12
KANAB   W   322037   344798   4096741   4124042   12
KANAB   W   344284   366971   4096303   4123662   12
LAKE MEAD   E   747094   768703   4015184   4043596   11
LAKE MEAD   E   747880   769566   3987445   4015854   11
LAKE MEAD   E   725340   747097   3986838   4015187   11
LAKE MEAD   W   702802   724629   3986289   4014579   11
LITTLEFIELD   E   276812   299791   4070054   4097240   12
LITTLEFIELD   E   276089   299137   4042314   4069502   12
LITTLEFIELD   E   298483   321458   4041762   4069006   12
LITTLEFIELD   E   299134   322039   4069499   4096744   12
LITTLEFIELD   W   254488   277542   4070665   4097795   12
LITTLEFIELD   W   253693   276815   4042924   4070056   12
LITTLEFIELD   W   232164   255291   4071336   4098410   12
LITTLEFIELD   W   231297   254491   4043593   4070667   12
MOUNT TRUMBULL   E   275371   298486   4014575   4041764   12
MOUNT TRUMBULL   E   297195   320305   3986289   4013534   12
MOUNT TRUMBULL   E   274657   297840   3986838   4014029   12
MOUNT TRUMBULL   E   297837   320880   4014024   4041269   12
MOUNT TRUMBULL   W   230434   253697   4015852   4042927   12
MOUNT TRUMBULL   W   252902   276092   4015185   4042318   12
MOUNT TRUMBULL   W   252117   275374   3987446   4014578   12
MOUNT TRUMBULL   W   229577   252906   3988111   4015188   12
NEEDLES   E   751736   773800   3848763   3877158   11
NEEDLES   E   752493   774631   3821030   3849421   11
NEEDLES   E   729534   751738   3820433   3848767   11
NEEDLES   E   728845   750977   3848165   3876500   11
NEEDLES   W   705957   728156   3847624   3875902   11
NEEDLES   W   706575   728849   3819893   3848168   11
OVERTON   E   746304   767836   4042925   4071339   11
OVERTON   E   745509   766963   4070665   4099084   11
PARKER   E   753245   775457   3793297   3821687   11
PARKER   E   730217   752496   3792703   3821032   11
PEACH SPRINGS   E   273948   297197   3959102   3986291   12
PEACH SPRINGS   E   273242   296559   3931366   3958556   12
PEACH SPRINGS   W   251336   274659   3959707   3986841   12
PEACH SPRINGS   W   227879   251340   3932632   3959711   12
PEACH SPRINGS   W   250561   273950   3931970   3959104   12
PEACH SPRINGS   W   228726   252120   3960371   3987448   12
SAINT GEORGE   E   277538   300448   4097793   4124981   12
SAINT GEORGE   E   299787   322624   4097238   4124482   12
SAINT GEORGE   W   255288   278273   4098407   4125537   12
SAINT GEORGE   W   233036   256095   4099079   4126152   12
VALENTINE   E   272541   295925   3903632   3930823   12
VALENTINE   E   271844   295294   3875898   3903090   12
VALENTINE   W   227038   250563   3904893   3931972   12
VALENTINE   W   249023   272544   3876498   3903635   12
VALENTINE   W   226201   249793   3877156   3904236   12
VALENTINE   W   249789   273244   3904234   3931370   12

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BOULDER CITY   E   748660   770424   3959707   3988113   11
BOULDER CITY   E   726755   748664   3931366   3959710   11
BOULDER CITY   E   749436   771275   3931970   3960374   11
BOULDER CITY   E   726050   747883   3959101   3987448   11
BOULDER CITY   W   704075   726053   3930820   3959104   11
BOULDER CITY   W   703441   725344   3958554   3986841   11
CLOVER MOUNTAINS   E   744709   766086   4098407   4126827   11
DAVIS DAM   E   727456   749439   3903631   3931973   11
DAVIS DAM   E   750207   772121   3904233   3932634   11
DAVIS DAM   E   728153   750211   3875898   3904238   11
DAVIS DAM   E   750974   772964   3876498   3904896   11
DAVIS DAM   W   704707   726759   3903087   3931369   11
DAVIS DAM   W   705333   727459   3875355   3903635   11
FREDONIA   W   343269   366097   4040831   4068190   12
FREDONIA   W   321455   344287   4069004   4096305   12
FREDONIA   W   343775   366532   4068567   4095927   12
FREDONIA   W   320877   343778   4041267   4068569   12
GRAND CANYON   W   319731   342770   3985797   4013101   12
GRAND CANYON   W   320302   343273   4013531   4040834   12
GRAND CANYON   W   342766   365664   4013097   4040455   12
KANAB   W   322036   344798   4096741   4124042   12
KANAB   W   344283   366971   4096303   4123662   12
LAKE MEAD   E   725340   747097   3986837   4015187   11
LAKE MEAD   E   747879   769566   3987445   4015855   11
LAKE MEAD   E   747094   768704   4015184   4043596   11
LAKE MEAD   W   702802   724629   3986289   4014580   11
LITTLEFIELD   E   276811   299791   4070053   4097240   12
LITTLEFIELD   E   276089   299136   4042314   4069501   12
LITTLEFIELD   E   298483   321458   4041762   4069005   12
LITTLEFIELD   E   299134   322039   4069499   4096743   12
LITTLEFIELD   W   232164   255291   4071336   4098409   12
LITTLEFIELD   W   254488   277542   4070665   4097795   12
LITTLEFIELD   W   231297   254491   4043594   4070668   12
LITTLEFIELD   W   253693   276815   4042924   4070056   12
MOUNT TRUMBULL   E   275371   298487   4014575   4041763   12
MOUNT TRUMBULL   E   297837   320880   4014025   4041269   12
MOUNT TRUMBULL   E   274657   297841   3986838   4014029   12
MOUNT TRUMBULL   E   297195   320306   3986289   4013535   12
MOUNT TRUMBULL   W   252117   275374   3987445   4014578   12
MOUNT TRUMBULL   W   252903   276092   4015184   4042316   12
MOUNT TRUMBULL   W   230434   253697   4015851   4042927   12
MOUNT TRUMBULL   W   229578   252906   3988111   4015188   12
NEEDLES   E   751736   773799   3848763   3877158   11
NEEDLES   E   729533   751740   3820433   3848767   11
NEEDLES   E   752493   774630   3821030   3849422   11
NEEDLES   E   728845   750978   3848165   3876501   11
NEEDLES   W   706575   728849   3819894   3848168   11
NEEDLES   W   705956   728156   3847624   3875902   11
OVERTON   E   745509   766963   4070666   4099084   11
OVERTON   E   746304   767836   4042924   4071339   11
PARKER   E   730217   752496   3792703   3821033   11
PARKER   E   753245   775457   3793297   3821686   11
PEACH SPRINGS   E   273242   296559   3931366   3958557   12
PEACH SPRINGS   E   273946   297198   3959102   3986291   12
PEACH SPRINGS   W   228725   252121   3960371   3987448   12
PEACH SPRINGS   W   227878   251340   3932632   3959712   12
PEACH SPRINGS   W   250560   273950   3931970   3959104   12
PEACH SPRINGS   W   251336   274660   3959707   3986841   12
SAINT GEORGE   E   277538   300449   4097793   4124982   12
SAINT GEORGE   E   299787   322624   4097238   4124483   12
SAINT GEORGE   W   233036   256095   4099079   4126152   12
SAINT GEORGE   W   255288   278273   4098407   4125537   12
VALENTINE   E   271844   295294   3875898   3903089   12
VALENTINE   E   272541   295925   3903632   3930822   12
VALENTINE   W   227037   250564   3904893   3931972   12
VALENTINE   W   249023   272544   3876498   3903634   12
VALENTINE   W   249790   273245   3904234   3931370   12
VALENTINE   W   226200   249793   3877155   3904236   12

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BOULDER CITY   E   726050   747883   3959101   3987448   11
BOULDER CITY   E   749437   771275   3931970   3960375   11
BOULDER CITY   E   748660   770423   3959707   3988114   11
BOULDER CITY   E   726756   748663   3931366   3959710   11
BOULDER CITY   W   703441   725343   3958553   3986840   11
BOULDER CITY   W   704076   726052   3930820   3959104   11
CLOVER MOUNTAINS   E   744710   766087   4098407   4126826   11
DAVIS DAM   E   728153   750211   3875898   3904238   11
DAVIS DAM   E   750974   772964   3876498   3904896   11
DAVIS DAM   E   727456   749439   3903631   3931974   11
DAVIS DAM   E   750207   772122   3904233   3932634   11
DAVIS DAM   W   704707   726758   3903087   3931369   11
DAVIS DAM   W   705333   727459   3875355   3903635   11
FREDONIA   W   320877   343778   4041267   4068569   12
FREDONIA   W   343269   366097   4040831   4068190   12
FREDONIA   W   343775   366532   4068567   4095927   12
FREDONIA   W   321455   344287   4069004   4096305   12
GRAND CANYON   W   342766   365664   4013097   4040455   12
GRAND CANYON   W   319732   342769   3985797   4013101   12
GRAND CANYON   W   320303   343273   4013531   4040835   12
KANAB   W   344284   366971   4096303   4123663   12
KANAB   W   322036   344798   4096741   4124042   12
LAKE MEAD   E   747094   768703   4015184   4043596   11
LAKE MEAD   E   747879   769566   3987446   4015854   11
LAKE MEAD   E   725341   747097   3986838   4015187   11
LAKE MEAD   W   702802   724629   3986289   4014580   11
LITTLEFIELD   E   276812   299790   4070053   4097240   12
LITTLEFIELD   E   299133   322039   4069499   4096743   12
LITTLEFIELD   E   276089   299137   4042314   4069501   12
LITTLEFIELD   E   298484   321457   4041762   4069006   12
LITTLEFIELD   W   232164   255290   4071337   4098409   12
LITTLEFIELD   W   253693   276815   4042924   4070057   12
LITTLEFIELD   W   254488   277542   4070666   4097795   12
LITTLEFIELD   W   231297   254491   4043593   4070668   12
MOUNT TRUMBULL   E   275371   298487   4014575   4041764   12
MOUNT TRUMBULL   E   297837   320880   4014025   4041269   12
MOUNT TRUMBULL   E   274657   297840   3986839   4014028   12
MOUNT TRUMBULL   E   297195   320305   3986289   4013535   12
MOUNT TRUMBULL   W   229577   252906   3988111   4015188   12
MOUNT TRUMBULL   W   230434   253696   4015852   4042927   12
MOUNT TRUMBULL   W   252117   275374   3987445   4014577   12
MOUNT TRUMBULL   W   252903   276092   4015185   4042318   12
NEEDLES   E   728845   750978   3848165   3876501   11
NEEDLES   E   729533   751739   3820434   3848766   11
NEEDLES   E   752493   774631   3821030   3849422   11
NEEDLES   E   751736   773799   3848764   3877159   11
NEEDLES   W   706575   728849   3819894   3848168   11
NEEDLES   W   705956   728156   3847625   3875902   11
OVERTON   E   746304   767836   4042924   4071339   11
OVERTON   E   745509   766965   4070666   4099083   11
PARKER   E   753245   775457   3793298   3821687   11
PARKER   E   730217   752495   3792703   3821032   11
PEACH SPRINGS   E   273241   296559   3931367   3958556   12
PEACH SPRINGS   E   273947   297198   3959102   3986291   12
PEACH SPRINGS   W   251336   274660   3959707   3986841   12
PEACH SPRINGS   W   227878   251339   3932632   3959711   12
PEACH SPRINGS   W   250560   273950   3931970   3959104   12
PEACH SPRINGS   W   228725   252121   3960371   3987447   12
SAINT GEORGE   E   299788   322624   4097238   4124482   12
SAINT GEORGE   E   277538   300449   4097793   4124982   12
SAINT GEORGE   W   255287   278273   4098407   4125537   12
SAINT GEORGE   W   233037   256095   4099079   4126152   12
VALENTINE   E   272541   295925   3903632   3930823   12
VALENTINE   E   271844   295294   3875898   3903089   12
VALENTINE   W   227038   250564   3904893   3931972   12
VALENTINE   W   249790   273245   3904234   3931370   12
VALENTINE   W   226201   249793   3877156   3904236   12
VALENTINE   W   249024   272544   3876498   3903634   12

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
ALAMO LAKE   E   269781   293424   3792703   3819897   12
ALAMO LAKE   E   269781   293424   3792703   3819897   12
ALAMO LAKE   W   223723   247507   3793949   3821032   12
ALAMO LAKE   W   246753   270467   3793297   3820436   12
ALAMO LAKE   W   222907   246755   3766214   3793299   12
ALAMO LAKE   W   246005   269783   3765565   3792705   12
ALAMO LAKE   W   246005   269783   3765566   3792705   12
ALAMO LAKE   W   222907   246755   3766213   3793299   12
ALAMO LAKE   W   223723   247507   3793948   3821032   12
ALAMO LAKE   W   246753   270467   3793297   3820436   12
BAGDAD   E   271152   294667   3848166   3875358   12
BAGDAD   E   270464   294044   3820433   3847627   12
BAGDAD   E   271152   294666   3848165   3875358   12
BAGDAD   E   270465   294044   3820433   3847627   12
BAGDAD   W   225369   249026   3849419   3876501   12
BAGDAD   W   248262   271847   3848764   3875900   12
BAGDAD   W   224544   248264   3821683   3848765   12
BAGDAD   W   247505   271155   3821030   3848168   12
BAGDAD   W   225369   249026   3849419   3876501   12
BAGDAD   W   248262   271847   3848764   3875900   12
BAGDAD   W   224544   248264   3821683   3848765   12
BAGDAD   W   247505   271154   3821030   3848168   12
BOULDER CITY   E   726050   747881   3959102   3987448   11
BOULDER CITY   E   748660   770422   3959707   3988113   11
BOULDER CITY   E   749436   771275   3931971   3960373   11
BOULDER CITY   E   726756   748663   3931366   3959709   11
BOULDER CITY   E   726050   747881   3959102   3987448   11
BOULDER CITY   E   748660   770422   3959707   3988113   11
BOULDER CITY   E   749436   771275   3931971   3960373   11
BOULDER CITY   E   726755   748663   3931366   3959709   11
BOULDER CITY   E   726050   747882   3959102   3987448   11
BOULDER CITY   E   748661   770423   3959707   3988114   11
BOULDER CITY   E   726755   748663   3931366   3959710   11
BOULDER CITY   E   749436   771275   3931970   3960374   11
BOULDER CITY   W   704076   726052   3930820   3959104   11
BOULDER CITY   W   703441   725343   3958554   3986840   11
BOULDER CITY   W   704076   726052   3930820   3959104   11
BOULDER CITY   W   703441   725343   3958554   3986840   11
BOULDER CITY   W   704075   726052   3930820   3959104   11
BOULDER CITY   W   703441   725343   3958554   3986841   11
CLOVER MOUNTAINS   E   744710   766086   4098407   4126826   11
CLOVER MOUNTAINS   E   744710   766086   4098407   4126826   11
CLOVER MOUNTAINS   E   744709   766086   4098407   4126826   11
DAVIS DAM   E   750208   772121   3904234   3932634   11
DAVIS DAM   E   750974   772963   3876498   3904896   11
DAVIS DAM   E   727457   749439   3903631   3931972   11
DAVIS DAM   E   728153   750210   3875898   3904236   11
DAVIS DAM   E   727456   749439   3903631   3931972   11
DAVIS DAM   E   750974   772963   3876498   3904896   11
DAVIS DAM   E   728153   750210   3875898   3904236   11
DAVIS DAM   E   750208   772121   3904234   3932634   11
DAVIS DAM   E   750974   772964   3876498   3904896   11
DAVIS DAM   E   727456   749440   3903631   3931974   11
DAVIS DAM   E   750207   772122   3904233   3932634   11
DAVIS DAM   E   728153   750211   3875898   3904238   11
DAVIS DAM   W   704706   726758   3903087   3931368   11
DAVIS DAM   W   705333   727458   3875355   3903633   11
DAVIS DAM   W   704706   726758   3903087   3931368   11
DAVIS DAM   W   705333   727459   3875355   3903633   11
DAVIS DAM   W   705333   727459   3875355   3903634   11
DAVIS DAM   W   704707   726758   3903087   3931369   11
FREDONIA   W   343270   366097   4040831   4068190   12
FREDONIA   W   320877   343778   4041267   4068569   12
FREDONIA   W   343775   366533   4068566   4095925   12
FREDONIA   W   321455   344287   4069004   4096305   12
FREDONIA   W   343775   366533   4068566   4095925   12
FREDONIA   W   320877   343778   4041267   4068570   12
FREDONIA   W   343270   366097   4040831   4068190   12
FREDONIA   W   321455   344287   4069003   4096305   12
GRAND CANYON   W   320303   343272   4013531   4040833   12
GRAND CANYON   W   342768   365664   4013097   4040455   12
GRAND CANYON   W   319732   342770   3985797   4013099   12
GRAND CANYON   W   320303   343272   4013531   4040833   12
GRAND CANYON   W   342768   365664   4013097   4040455   12
GRAND CANYON   W   319732   342770   3985797   4013099   12
GRAND CANYON   W   342767   365664   4013097   4040455   12
GRAND CANYON   W   320304   343273   4013531   4040835   12
GRAND CANYON   W   319732   342769   3985797   4013099   12
KANAB   W   322037   344798   4096741   4124042   12
KANAB   W   344284   366971   4096302   4123661   12
KANAB   W   322036   344797   4096741   4124042   12
KANAB   W   344284   366971   4096303   4123662   12
LAKE MEAD   E   747879   769565   3987446   4015854   11
LAKE MEAD   E   747094   768703   4015185   4043596   11
LAKE MEAD   E   725341   747096   3986838   4015187   11
LAKE MEAD   E   725341   747096   3986838   4015187   11
LAKE MEAD   E   747879   769565   3987446   4015854   11
LAKE MEAD   E   747094   768703   4015185   4043596   11
LAKE MEAD   E   747094   768703   4015184   4043596   11
LAKE MEAD   E   725340   747096   3986838   4015187   11
LAKE MEAD   E   747879   769565   3987445   4015854   11
LAKE MEAD   W   702803   724629   3986289   4014578   11
LAKE MEAD   W   702803   724629   3986289   4014578   11
LAKE MEAD   W   702803   724629   3986289   4014580   11
LITTLEFIELD   E   299134   322039   4069499   4096743   12
LITTLEFIELD   E   298485   321458   4041762   4069005   12
LITTLEFIELD   E   276090   299137   4042314   4069501   12
LITTLEFIELD   E   276812   299791   4070054   4097240   12
LITTLEFIELD   E   298484   321458   4041761   4069005   12
LITTLEFIELD   E   276811   299791   4070054   4097240   12
LITTLEFIELD   E   276089   299136   4042314   4069502   12
LITTLEFIELD   E   299134   322039   4069499   4096743   12
LITTLEFIELD   W   254489   277541   4070665   4097795   12
LITTLEFIELD   W   231297   254491   4043594   4070668   12
LITTLEFIELD   W   232164   255290   4071336   4098409   12
LITTLEFIELD   W   253694   276815   4042924   4070055   12
LITTLEFIELD   W   231297   254491   4043593   4070668   12
LITTLEFIELD   W   253694   276815   4042924   4070056   12
LITTLEFIELD   W   254488   277541   4070665   4097795   12
LITTLEFIELD   W   232164   255291   4071336   4098411   12
MOUNT TRUMBULL   E   274657   297840   3986839   4014027   12
MOUNT TRUMBULL   E   275371   298486   4014575   4041764   12
MOUNT TRUMBULL   E   297196   320305   3986288   4013533   12
MOUNT TRUMBULL   E   297838   320880   4014025   4041269   12
MOUNT TRUMBULL   E   297837   320879   4014025   4041269   12
MOUNT TRUMBULL   E   297196   320305   3986288   4013534   12
MOUNT TRUMBULL   E   274657   297841   3986839   4014029   12
MOUNT TRUMBULL   E   275371   298486   4014575   4041764   12
MOUNT TRUMBULL   W   230435   253696   4015852   4042926   12
MOUNT TRUMBULL   W   252904   276092   4015185   4042316   12
MOUNT TRUMBULL   W   229578   252906   3988111   4015187   12
MOUNT TRUMBULL   W   252119   275373   3987445   4014578   12
MOUNT TRUMBULL   W   230434   253697   4015852   4042926   12
MOUNT TRUMBULL   W   252118   275374   3987445   4014578   12
MOUNT TRUMBULL   W   229578   252906   3988111   4015187   12
MOUNT TRUMBULL   W   252903   276092   4015184   4042318   12
NEEDLES   E   752493   774630   3821030   3849421   11
NEEDLES   E   728845   750977   3848166   3876501   11
NEEDLES   E   751736   773799   3848763   3877158   11
NEEDLES   E   729534   751738   3820433   3848766   11
NEEDLES   E   728845   750977   3848166   3876500   11
NEEDLES   E   752493   774631   3821030   3849421   11
NEEDLES   E   751736   773799   3848763   3877158   11
NEEDLES   E   729533   751738   3820433   3848766   11
NEEDLES   E   728845   750977   3848165   3876501   11
NEEDLES   E   751736   773799   3848763   3877159   11
NEEDLES   E   729533   751738   3820433   3848766   11
NEEDLES   E   752493   774631   3821030   3849421   11
NEEDLES   W   705956   728155   3847624   3875900   11
NEEDLES   W   706575   728848   3819893   3848168   11
NEEDLES   W   705956   728155   3847624   3875900   11
NEEDLES   W   706575   728847   3819893   3848168   11
NEEDLES   W   705956   728155   3847624   3875902   11
NEEDLES   W   706575   728849   3819894   3848168   11
OVERTON   E   745509   766963   4070665   4099082   11
OVERTON   E   746304   767836   4042925   4071339   11
OVERTON   E   745509   766963   4070665   4099082   11
OVERTON   E   746304   767836   4042925   4071339   11
OVERTON   E   745509   766964   4070665   4099083   11
OVERTON   E   746304   767837   4042925   4071339   11
PARKER   E   730217   752495   3792703   3821032   11
PARKER   E   753245   775456   3793298   3821685   11
PARKER   E   753245   775456   3793298   3821685   11
PARKER   E   730217   752495   3792703   3821032   11
PARKER   E   730217   752496   3792703   3821033   11
PARKER   E   753245   775456   3793297   3821686   11
PEACH SPRINGS   E   273948   297198   3959102   3986291   12
PEACH SPRINGS   E   273243   296559   3931366   3958556   12
PEACH SPRINGS   E   273242   296559   3931366   3958556   12
PEACH SPRINGS   E   273948   297198   3959102   3986291   12
PEACH SPRINGS   E   273948   297198   3959102   3986291   12
PEACH SPRINGS   E   273241   296559   3931367   3958556   12
PEACH SPRINGS   W   250561   273950   3931970   3959104   12
PEACH SPRINGS   W   227879   251340   3932632   3959709   12
PEACH SPRINGS   W   228726   252121   3960371   3987447   12
PEACH SPRINGS   W   251338   274660   3959708   3986840   12
PEACH SPRINGS   W   251338   274660   3959708   3986840   12
PEACH SPRINGS   W   227879   251340   3932631   3959709   12
PEACH SPRINGS   W   250561   273950   3931970   3959104   12
PEACH SPRINGS   W   228725   252121   3960371   3987447   12
PEACH SPRINGS   W   227879   251339   3932632   3959709   12
PEACH SPRINGS   W   251337   274660   3959708   3986840   12
PEACH SPRINGS   W   228725   252121   3960371   3987447   12
PEACH SPRINGS   W   250560   273950   3931970   3959104   12
SAINT GEORGE   E   299789   322624   4097238   4124482   12
SAINT GEORGE   E   277539   300449   4097793   4124979   12
SAINT GEORGE   E   277539   300449   4097793   4124979   12
SAINT GEORGE   E   299789   322624   4097238   4124482   12
SAINT GEORGE   E   277538   300449   4097793   4124981   12
SAINT GEORGE   E   299787   322623   4097238   4124482   12
SAINT GEORGE   W   255288   278273   4098407   4125537   12
SAINT GEORGE   W   233037   256095   4099079   4126152   12
SAINT GEORGE   W   255288   278273   4098407   4125537   12
SAINT GEORGE   W   233037   256095   4099079   4126152   12
SAINT GEORGE   W   255288   278272   4098407   4125537   12
SAINT GEORGE   W   233036   256095   4099079   4126152   12
VALENTINE   E   272541   295925   3903632   3930822   12
VALENTINE   E   271845   295294   3875898   3903089   12
VALENTINE   E   272541   295925   3903632   3930822   12
VALENTINE   E   271845   295294   3875898   3903089   12
VALENTINE   E   272540   295925   3903632   3930822   12
VALENTINE   E   271844   295294   3875898   3903090   12
VALENTINE   W   226200   249793   3877156   3904236   12
VALENTINE   W   249790   273244   3904234   3931368   12
VALENTINE   W   249023   272543   3876498   3903634   12
VALENTINE   W   227038   250563   3904893   3931972   12
VALENTINE   W   249023   272544   3876498   3903635   12
VALENTINE   W   226200   249793   3877156   3904236   12
VALENTINE   W   227037   250563   3904893   3931972   12
VALENTINE   W   249790   273244   3904234   3931368   12
VALENTINE   W   226200   249793   3877156   3904236   12
VALENTINE   W   249790   273244   3904234   3931369   12
VALENTINE   W   249023   272543   3876498   3903634   12
VALENTINE   W   227037   250564   3904893   3931972   12

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CALIENTE   E   -11500'00"   -11400'00"    3700'00"    3800'00"
CEDAR CITY   E   -11300'00"   -11200'00"    3700'00"    3800'00"
CEDAR CITY   W   -11400'00"   -11300'00"    3700'00"    3800'00"
GRAND CANYON   E   -11300'00"   -11200'00"    3600'00"    3700'00"
GRAND CANYON   W   -11400'00"   -11300'00"    3600'00"    3700'00"
KINGMAN   E   -11500'00"   -11400'00"    3500'00"    3600'00"
LAS VEGAS   E   -11500'00"   -11400'00"    3600'00"    3700'00"
NEEDLES   E   -11500'00"   -11400'00"    3400'00"    3500'00"
PRESCOTT   W   -11400'00"   -11300'00"    3400'00"    3500'00"
WILLIAMS   W   -11400'00"   -11300'00"    3500'00"    3600'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
CALIENTE   -11600'04"   -11400'02"    3700'00"    3800'02"
CEDAR CITY   -11400'06"   -11200'00"    3659'58"    3800'00"
GRAND CANYON   -11400'03"   -11200'03"    3559'56"    3700'07"
KINGMAN   -11600'05"   -11400'00"    3500'00"    3600'01"
LAS VEGAS   -11600'03"   -11400'00"    3559'59"    3700'01"
NEEDLES   -11600'04"   -11400'00"    3400'00"    3500'02"
PRESCOTT   -11400'03"   -11200'02"    3359'59"    3500'00"
WILLIAMS   -11400'03"   -11200'02"    3500'00"    3600'03"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CALIENTE   588871   763368   4095334   4210132   11
CEDAR CITY   232895   412204   4099021   4206280   12
GRAND CANYON   229506   410961   3988004   4095571   12
KINGMAN   591132   770415   3873494   3988142   11
LAS VEGAS   590052   766960   3984388   4099113   11
NEEDLES   592245   773797   3762601   3877220   11
PRESCOTT   222836   408703   3766186   3873514   12
WILLIAMS   226123   409831   3877161   3984500   12

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
CALIENTE   588871   763368   4095334   4210132   11
CEDAR CITY   232895   412204   4099021   4206280   12
GRAND CANYON   229506   410961   3988004   4095571   12
KINGMAN   591132   770415   3873494   3988142   11
LAS VEGAS   590052   766960   3984388   4099113   11
NEEDLES   592245   773797   3762601   3877220   11
PRESCOTT   222836   408703   3766186   3873514   12
WILLIAMS   226123   409831   3877161   3984500   12

Back to Top

Additional DLG (Lat/Long) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com