Home
WebLakes.com
WebMET
Terrain Data
US
7.5-min DEM
1-deg DEM
SRTM1
Global
SRTM3
SRTM30
GTOPO30
LULC Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Global
GLCC
DLG Data
US
Shapefile (Lat/Long)
Shapefile (UTM)
Standard (UTM)
Contact
About
CAMPBELL - Wyoming

DLG Data (UTM)


Boundaries
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BILL   E   459410   479790   4788698   4816372   13
BILL   E   479704   500001   4788607   4816342   13
BILL   W   439116   459579   4788849   4816464   13
BILL   W   418821   439368   4789062   4816616   13
BROADUS   E   460591   480383   4983071   5010755   13
BROADUS   E   480295   500001   4982980   5010723   13
BROADUS   W   440887   460765   4983223   5010846   13
BROADUS   W   421184   441147   4983436   5010998   13
BUFFALO   E   400203   420503   4900399   4927897   13
BUFFALO   E   399781   420164   4872631   4900128   13
GILLETTE   E   480040   500001   4899670   4927410   13
GILLETTE   E   479956   500001   4871902   4899641   13
GILLETTE   E   459912   480041   4871993   4899672   13
GILLETTE   E   460080   480126   4899762   4927440   13
GILLETTE   W   420163   440378   4900125   4927684   13
GILLETTE   W   440121   460252   4899913   4927532   13
GILLETTE   W   419825   440124   4872358   4899915   13
GILLETTE   W   439868   460083   4872145   4899763   13
KAYCEE   E   398943   419491   4817099   4844593   13
KAYCEE   E   399361   419827   4844865   4872360   13
MIDWEST   E   398526   419157   4789335   4816828   13
RECLUSE   E   460420   480297   4955300   4982982   13
RECLUSE   E   460250   480211   4927529   4955211   13
RECLUSE   E   480124   500001   4927438   4955180   13
RECLUSE   E   480209   500001   4955209   4982952   13
RECLUSE   W   420841   440889   4955664   4983225   13
RECLUSE   W   440631   460594   4955452   4983073   13
RECLUSE   W   420501   440633   4927895   4955454   13
RECLUSE   W   440375   460422   4927681   4955302   13
RENO JUNCTION   E   459744   479958   4844227   4871904   13
RENO JUNCTION   E   479871   500001   4844136   4871874   13
RENO JUNCTION   E   479788   500001   4816370   4844109   13
RENO JUNCTION   E   459577   479874   4816462   4844138   13
RENO JUNCTION   W   419489   439871   4844592   4872147   13
RENO JUNCTION   W   439617   459914   4844379   4871995   13
RENO JUNCTION   W   419155   439619   4816826   4844381   13
RENO JUNCTION   W   439365   459746   4816613   4844229   13
SHERIDAN   E   401052   421186   4955939   4983438   13
SHERIDAN   E   400626   420844   4928168   4955666   13

Back to Top

Hydrography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BILL   E   459410   479790   4788699   4816373   13
BILL   E   479704   500001   4788607   4816343   13
BILL   W   418821   439368   4789062   4816615   13
BILL   W   439116   459579   4788850   4816464   13
BROADUS   E   480295   500001   4982980   5010724   13
BROADUS   E   460591   480383   4983071   5010755   13
BROADUS   W   440887   460765   4983223   5010846   13
BROADUS   W   421183   441147   4983436   5010998   13
BUFFALO   E   399781   420164   4872631   4900129   13
BUFFALO   E   400203   420503   4900399   4927897   13
GILLETTE   E   460080   480127   4899761   4927442   13
GILLETTE   E   459912   480042   4871993   4899672   13
GILLETTE   E   480040   500001   4899670   4927410   13
GILLETTE   E   479955   500001   4871902   4899642   13
GILLETTE   W   439868   460083   4872145   4899763   13
GILLETTE   W   420162   440378   4900125   4927684   13
GILLETTE   W   419825   440124   4872358   4899915   13
GILLETTE   W   440121   460252   4899913   4927533   13
KAYCEE   E   398943   419491   4817099   4844594   13
KAYCEE   E   399361   419827   4844865   4872360   13
MIDWEST   E   398527   419157   4789335   4816828   13
RECLUSE   E   460420   480297   4955299   4982982   13
RECLUSE   E   480209   500001   4955208   4982952   13
RECLUSE   E   480124   500001   4927440   4955181   13
RECLUSE   E   460250   480214   4927529   4955212   13
RECLUSE   W   420841   440890   4955665   4983225   13
RECLUSE   W   440631   460594   4955451   4983073   13
RECLUSE   W   420502   440633   4927895   4955454   13
RECLUSE   W   440375   460423   4927681   4955303   13
RENO JUNCTION   E   479871   500001   4844136   4871874   13
RENO JUNCTION   E   459744   479958   4844227   4871904   13
RENO JUNCTION   E   479788   500001   4816370   4844109   13
RENO JUNCTION   E   459577   479874   4816462   4844139   13
RENO JUNCTION   W   419154   439619   4816826   4844381   13
RENO JUNCTION   W   439616   459914   4844379   4871996   13
RENO JUNCTION   W   439365   459746   4816613   4844230   13
RENO JUNCTION   W   419489   439871   4844591   4872147   13
SHERIDAN   E   401053   421186   4955939   4983438   13
SHERIDAN   E   400626   420844   4928168   4955667   13

Back to Top

Hypsography
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BILL   E   459410   479790   4788698   4816373   13
BILL   E   479704   500001   4788607   4816343   13
BILL   W   418821   439368   4789062   4816617   13
BILL   W   439116   459579   4788849   4816466   13
BROADUS   E   460591   480383   4983071   5010755   13
BROADUS   E   480295   500001   4982980   5010724   13
BROADUS   W   440887   460765   4983223   5010846   13
BROADUS   W   421183   441147   4983436   5010999   13
BUFFALO   E   399781   420164   4872631   4900130   13
BUFFALO   E   400203   420503   4900399   4927898   13
GILLETTE   E   460080   480127   4899762   4927441   13
GILLETTE   E   479955   500001   4871902   4899642   13
GILLETTE   E   480040   500001   4899670   4927410   13
GILLETTE   E   459912   480042   4871993   4899672   13
GILLETTE   W   439868   460083   4872145   4899763   13
GILLETTE   W   420162   440378   4900125   4927686   13
GILLETTE   W   440121   460252   4899913   4927534   13
GILLETTE   W   419825   440124   4872358   4899916   13
KAYCEE   E   399361   419827   4844865   4872362   13
KAYCEE   E   398943   419491   4817099   4844594   13
MIDWEST   E   398526   419157   4789335   4816829   13
RECLUSE   E   460420   480297   4955299   4982983   13
RECLUSE   E   480209   500001   4955209   4982953   13
RECLUSE   E   460250   480212   4927529   4955213   13
RECLUSE   E   480124   500001   4927438   4955182   13
RECLUSE   W   440631   460594   4955451   4983073   13
RECLUSE   W   420841   440890   4955664   4983225   13
RECLUSE   W   420501   440633   4927894   4955455   13
RECLUSE   W   440375   460423   4927681   4955303   13
RENO JUNCTION   E   479871   500001   4844136   4871875   13
RENO JUNCTION   E   459744   479958   4844227   4871905   13
RENO JUNCTION   E   459577   479874   4816462   4844139   13
RENO JUNCTION   E   479788   500001   4816370   4844109   13
RENO JUNCTION   W   439365   459746   4816613   4844230   13
RENO JUNCTION   W   419488   439871   4844591   4872147   13
RENO JUNCTION   W   439616   459914   4844379   4871996   13
RENO JUNCTION   W   419154   439619   4816826   4844381   13
SHERIDAN   E   400626   420844   4928168   4955667   13
SHERIDAN   E   401052   421186   4955938   4983438   13

Back to Top

Public Lands
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BILL   E   479704   500001   4788607   4816343   13
BILL   E   459410   479790   4788698   4816373   13
BILL   W   418821   439368   4789062   4816617   13
BILL   W   439116   459579   4788849   4816466   13
BROADUS   E   460592   480383   4983071   5010755   13
BROADUS   E   480295   500001   4982980   5010724   13
BROADUS   W   440889   460765   4983223   5010845   13
BROADUS   W   421184   441147   4983436   5010998   13
BUFFALO   E   400202   420503   4900399   4927898   13
BUFFALO   E   399781   420164   4872631   4900129   13
GILLETTE   E   459912   480042   4871993   4899672   13
GILLETTE   E   460080   480127   4899762   4927441   13
GILLETTE   E   480040   500001   4899670   4927410   13
GILLETTE   E   479955   500001   4871902   4899641   13
GILLETTE   W   440121   460252   4899913   4927534   13
GILLETTE   W   439868   460083   4872145   4899763   13
GILLETTE   W   420163   440378   4900125   4927685   13
GILLETTE   W   419825   440124   4872358   4899916   13
KAYCEE   E   398943   419491   4817099   4844594   13
KAYCEE   E   399361   419827   4844865   4872362   13
MIDWEST   E   398527   419157   4789335   4816829   13
RECLUSE   E   460420   480297   4955299   4982982   13
RECLUSE   E   480209   500001   4955209   4982952   13
RECLUSE   E   480124   500001   4927438   4955182   13
RECLUSE   E   460250   480212   4927529   4955213   13
RECLUSE   W   420841   440890   4955664   4983225   13
RECLUSE   W   440375   460422   4927681   4955303   13
RECLUSE   W   440631   460594   4955452   4983073   13
RECLUSE   W   420501   440633   4927895   4955454   13
RENO JUNCTION   E   459744   479958   4844227   4871904   13
RENO JUNCTION   E   459577   479874   4816462   4844139   13
RENO JUNCTION   E   479788   500001   4816370   4844109   13
RENO JUNCTION   E   479871   500001   4844136   4871875   13
RENO JUNCTION   W   439365   459746   4816613   4844230   13
RENO JUNCTION   W   419155   439619   4816826   4844381   13
RENO JUNCTION   W   439616   459914   4844379   4871996   13
RENO JUNCTION   W   419489   439871   4844591   4872147   13
SHERIDAN   E   400626   420844   4928168   4955666   13
SHERIDAN   E   401052   421186   4955939   4983438   13

Back to Top

Transportation
NAME HALF MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
BILL   E   459410   479790   4788698   4816372   13
BILL   E   479704   500001   4788607   4816342   13
BILL   E   459410   479790   4788698   4816372   13
BILL   E   479704   500001   4788607   4816342   13
BILL   E   459410   479790   4788698   4816373   13
BILL   E   479704   500001   4788607   4816343   13
BILL   W   418821   439368   4789062   4816616   13
BILL   W   439116   459579   4788849   4816464   13
BILL   W   418821   439368   4789062   4816616   13
BILL   W   439116   459579   4788849   4816464   13
BILL   W   439116   459579   4788851   4816466   13
BILL   W   418821   439368   4789062   4816617   13
BROADUS   E   460591   480383   4983071   5010755   13
BROADUS   E   480295   500001   4982980   5010723   13
BROADUS   E   460591   480383   4983071   5010754   13
BROADUS   E   480295   500001   4982980   5010724   13
BROADUS   W   440887   460765   4983223   5010846   13
BROADUS   W   421184   441147   4983436   5010997   13
BROADUS   W   440887   460765   4983223   5010846   13
BROADUS   W   421183   441147   4983436   5010999   13
BUFFALO   E   400203   420503   4900399   4927897   13
BUFFALO   E   399781   420164   4872631   4900128   13
BUFFALO   E   399781   420164   4872631   4900129   13
BUFFALO   E   400203   420503   4900399   4927897   13
GILLETTE   E   480040   500001   4899670   4927410   13
GILLETTE   E   479956   500001   4871902   4899641   13
GILLETTE   E   459912   480041   4871993   4899672   13
GILLETTE   E   460080   480126   4899762   4927442   13
GILLETTE   E   479956   500001   4871902   4899641   13
GILLETTE   E   460080   480127   4899762   4927442   13
GILLETTE   E   480040   500001   4899670   4927410   13
GILLETTE   E   459912   480041   4871993   4899672   13
GILLETTE   E   459912   480042   4871994   4899672   13
GILLETTE   E   479955   500001   4871902   4899642   13
GILLETTE   E   460080   480126   4899761   4927441   13
GILLETTE   E   480040   500001   4899670   4927410   13
GILLETTE   W   420162   440378   4900125   4927684   13
GILLETTE   W   440121   460252   4899913   4927532   13
GILLETTE   W   419825   440124   4872358   4899915   13
GILLETTE   W   439868   460083   4872145   4899763   13
GILLETTE   W   439868   460082   4872145   4899763   13
GILLETTE   W   420162   440378   4900125   4927684   13
GILLETTE   W   419825   440124   4872358   4899915   13
GILLETTE   W   440121   460252   4899913   4927532   13
GILLETTE   W   420162   440378   4900125   4927685   13
GILLETTE   W   419825   440124   4872358   4899916   13
GILLETTE   W   439868   460083   4872145   4899763   13
GILLETTE   W   440121   460252   4899913   4927532   13
KAYCEE   E   399361   419827   4844865   4872360   13
KAYCEE   E   398943   419491   4817099   4844594   13
KAYCEE   E   399361   419827   4844864   4872361   13
KAYCEE   E   398943   419491   4817099   4844594   13
MIDWEST   E   398527   419157   4789335   4816828   13
MIDWEST   E   398527   419157   4789335   4816828   13
MIDWEST   E   398527   419157   4789335   4816829   13
RECLUSE   E   460420   480297   4955300   4982982   13
RECLUSE   E   480209   500001   4955209   4982951   13
RECLUSE   E   460250   480211   4927529   4955211   13
RECLUSE   E   480124   500001   4927438   4955180   13
RECLUSE   E   480209   500001   4955209   4982952   13
RECLUSE   E   460420   480297   4955300   4982982   13
RECLUSE   E   480124   500001   4927438   4955180   13
RECLUSE   E   460250   480211   4927529   4955212   13
RECLUSE   E   480209   500001   4955208   4982952   13
RECLUSE   E   460250   480212   4927529   4955212   13
RECLUSE   E   480124   500001   4927438   4955183   13
RECLUSE   E   460420   480297   4955299   4982982   13
RECLUSE   W   440375   460422   4927681   4955302   13
RECLUSE   W   420841   440889   4955664   4983225   13
RECLUSE   W   440631   460594   4955452   4983073   13
RECLUSE   W   420501   440633   4927895   4955454   13
RECLUSE   W   440375   460423   4927681   4955302   13
RECLUSE   W   440631   460593   4955452   4983073   13
RECLUSE   W   420501   440633   4927895   4955454   13
RECLUSE   W   420843   440889   4955664   4983225   13
RECLUSE   W   440631   460594   4955451   4983073   13
RECLUSE   W   420841   440890   4955664   4983225   13
RECLUSE   W   440375   460422   4927681   4955302   13
RECLUSE   W   420501   440633   4927894   4955454   13
RENO JUNCTION   E   459744   479958   4844227   4871904   13
RENO JUNCTION   E   479871   500001   4844136   4871874   13
RENO JUNCTION   E   459577   479874   4816462   4844138   13
RENO JUNCTION   E   479788   500001   4816370   4844108   13
RENO JUNCTION   E   459744   479958   4844227   4871905   13
RENO JUNCTION   E   459577   479874   4816462   4844140   13
RENO JUNCTION   E   479871   500001   4844136   4871875   13
RENO JUNCTION   E   479788   500001   4816370   4844109   13
RENO JUNCTION   W   439365   459746   4816613   4844229   13
RENO JUNCTION   W   439617   459914   4844379   4871995   13
RENO JUNCTION   W   419155   439619   4816826   4844381   13
RENO JUNCTION   W   419489   439871   4844592   4872147   13
RENO JUNCTION   W   419489   439871   4844591   4872147   13
RENO JUNCTION   W   439616   459914   4844379   4871995   13
RENO JUNCTION   W   419154   439619   4816826   4844381   13
RENO JUNCTION   W   439365   459746   4816613   4844230   13
SHERIDAN   E   400626   420844   4928168   4955666   13
SHERIDAN   E   401052   421186   4955939   4983438   13
SHERIDAN   E   401052   421186   4955939   4983438   13
SHERIDAN   E   400626   420844   4928168   4955666   13
SHERIDAN   E   401051   421186   4955938   4983438   13
SHERIDAN   E   400626   420844   4928168   4955666   13

Back to Top

Additional 1 deg DEM maps are available for this county:
NAME HALF MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ARMINTO   E   -10700'00"   -10600'00"    4300'00"    4400'00"
EKALAKA   W   -10600'00"   -10500'00"    4500'00"    4600'00"
GILLETTE   W   -10600'00"   -10500'00"    4400'00"    4500'00"
NEWCASTLE   W   -10600'00"   -10500'00"    4300'00"    4400'00"
SHERIDAN   E   -10700'00"   -10600'00"    4400'00"    4500'00"

Back to Top

Additional LULC (Geo) maps are available for this county:
NAME MIN
LONG
MAX
LONG
MIN
LAT
MAX
LAT
ARMINTO   -10800'03"   -10600'02"    4300'00"    4400'01"
EKALAKA   -10600'04"   -10359'59"    4459'59"    4600'02"
GILLETTE   -10600'02"   -10400'01"    4400'00"    4500'00"
NEWCASTLE   -10600'03"   -10400'01"    4259'59"    4400'00"
SHERIDAN   -10800'03"   -10600'02"    4359'59"    4500'01"

Back to Top

Additional LULC (UTM) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
ARMINTO   255402   419786   4765181   4872401   13
EKALAKA   421104   577445   4983420   5094582   13
GILLETTE   419779   578797   4872356   4983442   13
NEWCASTLE   418414   580142   4761277   4872359   13
SHERIDAN   259406   421151   4876231   4983469   13

Back to Top

Additional LULC (Standard) maps are available for this county
NAME MIN
X
MAX
X
MIN
Y
MAX
Y
ZONE
ARMINTO   255402   419786   4765181   4872401   13
EKALAKA   421104   577445   4983420   5094582   13
GILLETTE   419779   578797   4872356   4983442   13
NEWCASTLE   418414   580142   4761277   4872359   13
SHERIDAN   259406   421151   4876231   4983469   13

Back to Top

Additional DLG (Lat/Long) maps are available for this county
Additional DLG (Standard) maps are available for this countyAir Dispersion
Modeling & Risk
Assessment#1 Meteorological Resource Center


courses
courses
CALPUFF View
Advanced Air Dispersion Model


Home | Terrain Data | LULC Data | DLG Data | Contact | About

Copyright © 2002-2008 Lakes Enviornmental Software
www.WebLakes.com | www.webGIS.com | www.WebMET.com